Daily Archive: October 15, 2019

AgroSavfe จะนำเสนอในการประชุม Annual Biocontrol Industry Meeting 2019

เกนต์, เบลเยี่ยม, Oct. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — AgroSavfe NV บริษัทด้านการป้องกันอาหารและพืชผลที่กำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งกำลังพัฒนาโซลูชันไบโอคอนโทรลที่ใช้โปรตีนรุ่นใหม่ ได้ประกาศในวันนี้ว่าผู้บริหารสูงสุด Patrice Sellès …