Daily Archive: March 4, 2019

Adara เปิดตัวเส้นทางสู่การตลาดแบบระบบคลาวด์

บริษัทท่องเที่ยวต่างๆ จะสามารถเรียนรู้ ดำเนินการ วัดและแก้ไขในแต่ละชุดได้

PALO ALTO แคลิฟอร์เนีย , March 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — ADARA ความร่วมมือทางข้อมูลการท่องเที่ยวระดับโลกและผู้นำด้านผู้ให้บริการข่าวกรองของนักท่องเที่ยวสำหรับแบรนด์การท่องเที่ยว ได้ประกาศว่า