Daily Archive: November 12, 2018

SK Broadband ทำลายสถิติเขตสัญญาณที่มีขนาด 1Gbps ของ Gfast ด้วยการเปิดใช้งานโซลูชั่น Sckipio

SK Broadband เปิดบริการ Gfast ด้วย 212MHz กิกะบิตอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในโซลและซองนัม ประเทศเกาหลีใต้

RAMAT GAN, Israel, Nov. 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Sckipio Technologies

SK Broadband ทำลายสถิติเขตสัญญาณที่มีขนาด 1Gbps ของ Gfast ด้วยการเปิดใช้งานโซลูชั่น Sckipio

SK Broadband เปิดบริการ Gfast ด้วย 212MHz กิกะบิตอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในโซลและซองนัม ประเทศเกาหลีใต้

RAMAT GAN, Israel, Nov. 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Sckipio Technologies