Daily Archive: August 15, 2018

ATPCO ได้รับสิทธิบัตรสำหรับโมเดลการกำหนดราคาตั๋วเครื่องบินแบบไม่ใช้แคช (Cache)

สร้างเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานสำหรับเครื่องมือบริหารจัดการรายได้สายการบินแบบ Next-Gen

DULLES, Va., Aug. 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ ATPCO ได้ประกาศเกี่ยวกับการที่ได้รับสิทธิบัตร #10,032,195 สำหรับเทคโนโลยีใหม่จากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐฯ