Daily Archive: June 22, 2018

Telenor เลือก Coupa บริษัทจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจชั้นนำให้ริเริ่มวงจรซื้อขายทั่วโลก

Coupa จะทำให้บริษัทโทรศัพท์ทั่วโลกสามารถจัดซื้อตามนโยบายได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น

SAN MATEO, Calif., June 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Coupa Software (NASDAQ:COUP) บริษัทจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ (BSM)ชั้นนำได้ประกาศว่า