Monthly Archive: June 2018

เกตเวย์การเชื่อมต่อสายนอกแบบแอนะล็อกแบบใหม่จะปรับเปลี่ยนจาก FXO เป็น SIP เมื่อคุณใช้ All-IP

Patton มีเมนูโซลูชั่น VoIP CPE แบบใหม่ให้บริการสำหรับ SMB ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อสายนอกแบบ 8 FXO สำหรับ IP PBX เกตเวย์สามารถปรับเปลี่ยนเป็น eSBC เมื่อธุรกิจเปลี่ยนไปใช้ ALL-IP

SmartNode VoIP… ให้คุณทำได้มากกว่าแค่พูดคุยกัน

ปักกิ่งบริษัท Uxin จำกัด ประกาศการกำหนดราคาในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ปักกิ่ง, June 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัท Uxin จำกัด (“Uxin” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในการจำหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ได้ประกาศการกำหนดราคาในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก …

ปักกิ่งบริษัท Uxin จำกัด ประกาศการกำหนดราคาในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ปักกิ่ง, June 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัท Uxin จำกัด (“Uxin” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในการจำหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ได้ประกาศการกำหนดราคาในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก …