Daily Archive: May 2, 2018

‫VistaJet ผนวกรวมสถานะผู้นำระดับโลกเข้ากับความเติบโต 22% ในปี 2017

บริษัทการบินระดับโลกได้ปรับตัวให้เหมาะสมกับการถือครองส่วนแบ่งตลาดที่มากขึ้นในปี 2018

ความสำเร็จโดดเด่นที่สำคัญตลอดทั้งปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017 ได้แก่

  • รายได้จากการบินเพิ่มขึ้น 22%
  • EBITDA เพิ่มขึ้น 28%
  • ผลประกอบการที่ดีโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาด้วยชั่วโมงบินที่สูงถึง 39% 

‫VistaJet ผนวกรวมสถานะผู้นำระดับโลกเข้ากับความเติบโต 22% ในปี 2017

บริษัทการบินระดับโลกได้ปรับตัวให้เหมาะสมกับการถือครองส่วนแบ่งตลาดที่มากขึ้นในปี 2018

ความสำเร็จโดดเด่นที่สำคัญตลอดทั้งปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017 ได้แก่

  • รายได้จากการบินเพิ่มขึ้น 22%
  • EBITDA เพิ่มขึ้น 28%
  • ผลประกอบการที่ดีโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาด้วยชั่วโมงบินที่สูงถึง 39%